• Regulamin sklepu

WŁAŚCICIEL SKLEPU


Właścicielem sklepu Über działającego pod adresem www.uber.com.pl jest

Uber Poland Ltd, Blackpool, Lancashire FY37AH

14 Ramsey Avenue, Wielka Brytania,

Sklep Über działający pod adresem www.uber.com.pl obsługiwany jest przez firmę

IQFM Sp. z o.o. . z siedzibą w 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000211059, NIP: 5252304009, REGON: 015746452

Dział obsługi klienta - Oddział Gdynia 81-601, ul. Amona 44

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Klientów zakupów w sklepie internetowym http://www.uber.com.pl

2. Sklep http://www.uber.com.pl zwany w dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Klient dokonując zakupu w Sklepie http://www.uber.com.pl wyraża zgodę na przetważanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

4. Klientami Sklepu mogą być

- osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat. Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

- przedsiębiorstwa dokonujące zakupów w Sklepie za pośrednictwem osób upoważnionych 
do działania w ich imieniu.

5.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Uber Poland Ltd, Blackpool, Lancashire FY37AH 14 Ramsey Avenue, Wielka Brytania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumentach Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies dostępnych na stronie sklepu [linki]. 

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klientów IQFM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 19 w celu realizacji zamówień Klientów oraz utrzymania sklepu.  

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z witryny i usług które wymagają podania danych. 

Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, ma prawo je sprostować, usunąć (o ile podstawą przetwarzania była zgoda) lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane z poziomu konta Klienta lub poprzez zgłoszenie do Administratora

6. Zamówienie składane przez Klienta w Sklepie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zarządzenia przerw technicznych celem dokonania konserwacji systemu, w którym to czasie składanie zamówień w sklepie nie będzie możliwe.

9. Zamówienia Klientów są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, po otrzymaniu 
od Klienta zapłaty za zamówione produkty. Zamawiane produkty są wysyłane po ich skompletowaniu przez Sklep.

10. Przez złożenie zamówienia przez Klienta rozumie się dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie rubryk zawartych w "Formularzu zamówienia". Klient może składać zamówienie również poprzez E-maił.

11. Przy składaniu zamówienia, Klient dokonuje wyboru: produktu: (rodzaj, typ, ilość produktów); adresu, gdzie mają zostać dostarczone produkty; sposobu wysyłki oraz formy płatności.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego potwierdzeniu (do tego służy link zawarty 
w wiadomości e-mail, która jest wysyłana po złożeniu przez Klienta zamówienia), Sklep wysyła na podany adres poczty elektronicznej informację o statusie zamówienia. Jeżeli Klient takiej informacji nie otrzyma powinien skontaktować się ze Sklepem. W przypadku wybrania formy płatności innej niż "za pobraniem" Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego zamówienia w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli płatność za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie to może zostać anulowane.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, gdyby jego realizacja nie była możliwa 
z różnych przyczyn.

14. Jeżeli realizacja całego zamówienia nie jest możliwa, a tylko jego część, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Na realizację zamówienia niepełnego Klient musi wyrazić zgodę telefonicznie lub mailowo.

15. Klient powinien dołożyć wszelkich starań, żeby podane przez niego dane kontaktowe byty prawidłowe. Błędnie wypełniony formularz przy rejestracji może utrudnić lub uniemożliwić właściwą realizację zamówienia.

 

PŁATNOŚCI


15. Ceny na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotychi stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT 23%). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki z magazynu Sklepu do Klienta. Koszty przesyłki są zależne od wybranego sposobu dostawy, a w szczególności wybranej firmy spedycyjnej, formy płatności oraz wybranego rodzaju opakowania towaru.

16. Po złożeniu zamówienia, Klient może je opłacić w następujący sposób:

• przelewem bankowym na konto mBank 33 1140 1010 0000 3274 2000 1027 na IQFM Sp. z O.O. 
ul. Marynarska 19a, 02-674 Warszawa

• kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki

• przez system PayPal

 

DOSTAWA


17. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysłanie wyszczególnionych w formularzu zamówienia produktów pod podany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy spedycyjnej wybranej przy składaniu zamówienia (np. Kurier UPS lub Poczta Polska). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

18. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy (uszkodzenia opakowania, rozdarcia, zgniecenia, zalania itp) powinien przy dostawie, na miejscu wraz z przewoźnikiem spisać protokół określający stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody; protokół powinien być podpisany przez Przewoźnika i Klienta.

19. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie lub niewłaściwe dostarczenie towaru z przyczyn lezących po stronie Klienta - np. gdy w formularzu zamówienia podano nieprawidłowy adres dostawy.

20. Do każdego zamówienia dołączona jest Faktura Vat lub paragon fiskalny.

21. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź mailowo wysyłając wiadomość 
za pośrednictwem formularza kontaktowego Sklepu, pod warunkiem, że zamówione towary nie zostały jeszcze zapakowane.

22. W przypadku zamówień złożonych z większej ilości towarów, czas realizacji będzie zależny
od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia.

 

ZWROTY


23. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym http://www.uber.com.pl w zakresie działalności, która nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar
w terminie 14 dni od jego odbioru. Aby termin 14-dniowy był zachowany Klient powinien wystać 
do Sklepu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wystane 
e-mailem, faksem lub tradycyjną pocztą na adres Sklepu.

24. Zwrot towaru może być dokonany w ciągu 14 dni od zakupu. Wraz ze zwracanym towarem Klient powinien oddać również inne produkty, w tym te otrzymane od Sklepu gratisowo lub w ramach promocji. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych od jego odbioru. Zwroty należy kierować na adres: IQFM Sp. z O.O., Oddział Gdynia 81-601, ul. Amona 44).

25. Po otrzymaniu od Klienta "Oświadczenia od odstąpieniu od umowy" oraz towaru, Sklep zwraca Klientowi równowartość dokonanej wpłaty.

 

NEWSLETTER


26. Klient ma możliwość otrzymywania Newslettera drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na jego otrzymywanie od Sklepu http://www.uber.com.pl, a także udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które 
są niezbędne do promocji produktów Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail.

27. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w wybranym momencie. Aby zrezygnować z otrzymywania Newslettera wystarczy wysłać rezygnację przez wybór pola „wypisz się" znajdującego się na stronie http://www.uber.com.pl, a następnie po wpisaniu adresu mailowego, na który Newsletter był wysyłany wybrać pole „usuń”.

 

REKLAMACJE


28. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- gdy sprzedana przez niego rzecz jest wadliwa (wada, która zmniejsza wartość lub użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których była mowa w opisie rzeczy na stronie Sklepu)

- gdy rzecz wydano w stanie niekompletnym Klient powinien powiadomić o tym Sklep. Po otrzymaniu reklamacji Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługują: - prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny,- wymiana wadliwej rzeczy na inną lub usunięcia wady przez Sklep lub zwrot przez Sklep uiszczonej wpłaty na rzecz Klienta.

29. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia 
w całości, Sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku, rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

30. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego.

30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.10.2014