• Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników Witryny. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny, bez konieczności rejestracji konta: przeglądać ofertę sklepu internetowego Uber.com.pl; zapisać się na newsletter; zadać pytanie; zamówić kontakt telefoniczny ze sklepu. Po dokonaniu rejestracji konta Użytkownika – co jest równoznaczne z zawarciem między Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – Użytkownik może z wykorzystaniem swojego profilu umieścić dane wykorzystywane w procesie składania zamówienia w schowku, zawrzeć za pośrednictwem sieci internet umowę zakupu produktów oferowanych w sklepie.

Informacje zawarte w Witrynie w tym w niniejszym dokumencie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania na nich zmian.

 

Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika w Witrynie o ile identyfikują lub mogą w zestawieniu z innymi danymi identyfikować Użytkownika podlegają niniejszym postanowieniom.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DOSTARCZANIA WITRYNY

 

Tożsamość administratora danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osoby korzystające z funkcjonalności skrzynki kontaktowej (dalej łącznie „Użytkownicy”) jest Uber Poland Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Blackpool, Lancashire FY3 7AH przy 14 Ramsey Avenue, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr 07684991 (dalej: „Administrator”).

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

 

Uber Poland Ltd.

Blackpool, Lancashire FY3 7AH przy 14 Ramsey Avenue

email: uberpoland@gmail.com, contact@uber.com.pl

 

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Witryny

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, zamówieniem kontaktu telefonicznego, operacyjności Witryny, przesyłaniem newsletterów, rejestracją profilu (konta w sklepie), złożenia i realizacji zamówienia. W dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu dostępnym na podstronie Witryny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa, jeżeli Użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę - wysyłania newslettera oraz kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem .

 

Dane Użytkowników wykorzystywane są przez Witrynę dodatkowo na potrzeby związane z prawidłową realizacją zamówienia, świadczenia usługi konta i jego funkcjonalności.

 

Danych Użytkowników nie udostępniamy płatnie ani bezpłatnie, w całości ani w części podmiotom trzecim, które to podmioty nie biorą udziału w realizacji zamówienia i dostawy, świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Witryny (hosting, programowanie).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Witryny są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika i jego późniejszej obsługi jest realizacja umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie newslettera oraz zamówienia kontaktu telefonicznego przez Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

 

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem Witryny, oraz realizacją umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem Witryny, oraz organom uprawnionym z mocy przepisów prawa. Administrator powierza przetwarzanie danych podmiotowi świadczącemu usługi utrzymania Witryny na serwerze, świadczącego usługi programistyczne – w celu utrzymania Witryny i jej modyfikacji; firmom kurierskim, poczcie polskiej, oraz podmiotowi administrującemu sklepem (magazyn, pakowanie, wysyłka i rozliczenia finansowe) w celu wykonania umowy sprzedaży. Podmiotom dostarczającym usługi płatności online za zamówione produkty nie są udostępniane dane osobowe Użytkowników w celu realizacji płatności, ale jedynie unikalny identyfikator powiązany z zamówieniem. 

 

Dane Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta.

 

Dane Użytkownika zebrane w związku z założeniem profilu (konta) w sklepie są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do czasy rezygnacji z konta przez Użytkownika lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora.

 

Dane Użytkownika zbierane w związku z realizacją umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, oraz tzw. historia zakupów, są przetwarzane przez okres 3 lat i 6 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia na adres Użytkownika dla celów obrony przed roszczeniami Użytkownika.

 

Dane Użytkownika zbierane w związku z zapisaniem się na newsletter są przetwarzane przez okres odpowiednio do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

 

Dane Użytkownika zbierane w związku z zamówieniem kontaktu telefonicznego są przetwarzane przez okres niezbędny dla niezwłocznego kontaktu jednak nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody przez Użytkownika.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Witryny, czy udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, kontakt telefoniczny, zapisania się na newsletter. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Profilowanie

 

Witryna nie profiluje Użytkowników. Jeżeli w przyszłości Administrator podejmie decyzję co do profilowania Użytkowników, zostaną o tym Państwo powiadomieni za pośrednictwem Witryny.  

 

Przeglądanie Witryny i podstron

 

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP (lub jego części) oraz danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

 

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności oraz podwykonawcy z którymi zawarte zostały umowy gwarantujące należyte ich wykorzystanie. Witryna szyfruje dane wprowadzane przez Użytkownika z wykorzystaniem protokołu SSL. Dane osobowe przechowywane na serwerze są szyfrowane.

 

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

 

 

REKLAMACJECO DO FUNKCJONOWANIA WITRYNY, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

 

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym drogą pisemną zgodnie z Regulaminem lub poprzez adres elektroniczny zamieszczony w Witrynie. Reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

 

Reklamacje dot. zamówień produktów mogą być składane wyłącznie w sposób  wskazany w Regulaminie.